• Vi säljer och reparerar däck och fälgar till era personbilar, lastbilar, traktorer, entreprenadmaskiner m.m

  Tel: 0297-421 00
  ockelbogummiservice.se/

 • " Vi hjälper er att synas! "

  Tel: 023-196 77
  irskylt.se

 • Vi hjälper dig med markarbeten

  Tel: 070-611 54 26
  larssonschakt.nu

 • VÄLKOMNA till HEDEMORA


  VÄLKOMNA - Hedemora Old Town Cruisers - www.hotc.se

  www.hotc.se

 • Forma Plast AB arbetar med vakuumformning, formsprutning och montage av produkter där plast utgör hela eller delar av produkten.

  Tel: 0297-411 00
  formaplast.se

 • Kommer du ihåg dom Varma Chipsen som fanns i 70- och 80-talets korvkiosker och grillar? Chipsen är nu jättepopulära igen och finns i många kiosker.

  Vill du sälja chips i din kiosk eller på ett evenemang mm, eller kanske bara ha chips hemma för eget bruk.

  Titta in på vår sida för mer info!

  Tel: 023-352 00
  VarmaChips.com
 

Webbradio

Lyssna direkt i din dator.
(Klicka på jukeboxen)

Här hittar du appen till iphone.
Här finns appen för Android.
OBS! Appen finns inte på Google Play utan enbart här på sidan. Du kan ladda ner den och installera den på din Android-telefon men du du behöver troligen godkänna att installera appar från 3:e part för att kunna installera den.
Här hittar du appen till android.

Wolf FM stadgar.

Här kan du läsa om vilka regler och stadgar som gäller för våran förening.

§ 1) Föreningens namn är Wolf FM

§ 2) Föreningens syfte: att hålla närradiotraditionen levande , dels genom att få fler intresserade av att göra egna radioprogram och hjälpa dem igång med detta, dels genom att Wolf FM gör egna intressanta radioprogram.

§ 3) Styrelsen har sitt säte i Falun.

§ 4) Styrelsen ska bestå av 3–6 personer: Ordförande, kassör och sekreterare är obligatoriska. Man kan (om mötesdeltagarna anser detta nödvändigt) på årsmötet välja in upp till tre övriga ledamöter. Styrelsen bör även ha två suppleanter

§ 5) Angående medlemskap i Wolf FM: Medlem intas i föreningen av styrelsen efter att ha betalat in medlemsavgiften. Medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen. Beslut om ett sådant eventuellt avslag ska fattas av styrelsen.

§ 6) Utträde ur Wolf FM.
Styrelsen kan bestämma att medlem ska uteslutas ur Wolf FM om :
a) Medlem ignorerar styrelsens bestämmelser
b) Medlem sänder otillbörligt material
c) Medlem på annat vis orsakar föreningen skada
d) Medlemsavgifter och/eller Airtimeavgifter inte erläggs.

§ 7) Rösträtt vid årsmötet : Varje medlem över femton år har en röst vid årsmötet. Föreningar och företag som är medlemmar har en röst per förening/företag vid årsmötet. Observera att även sittande styrelse jämte suppleanterna har rösträtt vid årsmötet

§ 8) Styrelsen ska en månad före årsmötet lämna det ekonomiska underlaget till utsedd revisor.

§ 9) Vid årsmötet (alltid i februari–april månad) ska följande ärenden förekomma till behandling:
a) Val av mötesordförande
b) Val av mötessekreterare
c) Val av mötesjusterare, två personer
d) Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
e) Årsredovisningen samt årsberättelsen föredras
f) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
g) Beslut om medlems- och Airtimeavgifter
h) Val av styrelse och eventuella suppleanter

§ 10) Kallelse till årsmöte sker tidigast fyra och senast två veckor före mötet och en vecka före extra möte. Då kallelse utgått ska styrelsen omedelbart informera den utsedde revisorn om detta. Kallelsen sker genom skrivning på startsidan på Wolf´s hemsida (wolffmradio.se) eller på vår facebooksida.

§ 11) Styrelsens ordförande väljs vid årsmötet. Övriga poster i styrelsen tillsätts vid det konstituerande mötet. Ordföranden ska väljas för två år och kassören för två, dock inte med samma mandat period. Även övriga styrelseledamöter ska väljas för skilda tidsperioder, så att samtliga inte kan avgå samtidigt.

§ 12) Vid samtliga omröstningar vid samtliga möten fattas besluten genom röstning med handuppräckning. Om det blir lika antal röster har mötesordförande utslagsrösten. Alla beslut bekräftas med klubbslag. Om det blir lika antal röster i någon fråga på årsmötet har mötesordförande utslagsrösten.

§ 13) Sponsring av enskilda program eller Wolf FM Radio som förening och i framtida fall reklam beslutas av styrelsen.

§ 14) Angående avslutning av sändning: För att förhindra onödiga sändningsuppehåll ska medlemmar som önskar avsluta sina sändningar meddela styrelsen detta samt sända minst två program till efter önskan om avslut.

§ 15) Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall inom ramen för stadgarna verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Styrelsen är ansvarig för att föreningens regler iakttas samt att fattade beslut vid styrelsemöten samt vid årsmötet verkställs.

§ 16) Hanteringen av föreningens ekonomi: Föreningen tecknas av ordförande och kassör var för sig. De är inte solidariskt ansvariga för den andres agerande om denne skulle handla mot styrelsens beslut eller mot gällande lagar. Ordförande kan alltså inte ställas tills svars för felaktigheter som begås av kassören. Kassören kan heller inte ställas till svars för felaktigheter som begås av ordförande.

§ 17) Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande. Vid samtliga styrelsesammanträden ska protokoll föras och arkiveras. Avvikande meningar skall antecknas i protokollet.

§ 18) Föreningens ordförande är föreningens officiella representant. Ordförande leder styrelsens handlingar och arbete samt övervakar att både föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordförande förhinder träder sekreteraren in i ordförandes ställe.

§ 19) Sekreteraren ansvarar för att protokoll förs.

§ 20) Föreningens verksamhetsår är 1/1–31/12. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet fram till nästa årsmöte.

§ 21) Styrelsen ska inför årsmötet samt annars när den utsedde revisorn så önskar överlämna till honom/henne all information gällande föreningens räkenskaper samt övriga eventuella åtaganden.

§ 22) Extra möten eller extra årsmöte med inbjudan till samtliga medlemmar kan begäras av styrelsen och/eller revisorn och/eller minst 50% av medlemmarna. Kallelsen till ett extra årsmöte sker genom skrivning på startsidan på Wolf´s hemsida (wolffmradio.se) eller på vår facebooksida.

§ 23) Endast årsmötet eller extra årsmöte får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådana fall krävs att minst 2/3 av det totala antalet angivna röster bifaller förslaget.

§ 24) Om beslut om upplösning av föreningen har fattats ska föreningens tillgångar användas till ett bestämt ändamål, i detta fall Barncancerfonden.

§ 25) Ordförande och sekreterare ska tillse att ovanstående stadgar samt övriga regler som gäller för radioutsändningar i Wolf FM Radio:s namn på frekvensen 88,8 MHz samt via våra "appar" och vår webbsändning , finns fullt tillgängliga för samtliga medlemmar.

 

Nu spelas musik!

 

Tis 25 jun 2024 kl. 17:41

Klicka här för webmail

Hur vill du att Wolf FM sända ut radio i framtiden ?

Det räcker med FM nätet 88.8MHz

Både via FM nätet 88.8MHz , på webben samt appar

Det räcker med att sända på webben & appar

[Visa resultat]

Antal besök: 156172